Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2, Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och allmänt tillgängliga grönområden. Bostadsbebyggelsen ska erbjuda blandade former av bostäder och en rik variation i byggnadernas utformning och arkitektur.

Beslutet vann laga kraft den 16 januari 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 817.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 556.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.3 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 677.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se