Utställning 2

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 8 oktober - 5 november 2018.
Planförslaget ställdes ut igen på grund av att flera betydande revideringar har gjorts som berör byggrätter och markanvändning samt planområdets avgränsning.

Utställningshandlingar:
Plankarta
PDF
(pdf, 2.1 MB)Illustrationskarta
PDF
(pdf, 10.3 MB)Planbeskrivning
PDF
(pdf, 8.7 MB)Genomförandebeskrivning
PDF
(pdf, 430.8 kB)Behovsbedömning
PDF
(pdf, 305 kB)Samrådsredogörelse 1
PDF
(pdf, 765 kB)Samrådsredogörelse 2
PDF
(pdf, 250.5 kB)Utlåtande 1PDF (pdf, 237.3 kB) 
KungörelsePDF (pdf, 254 kB)

Utställning 1

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 4 december 2017 - 
11 januari 2018.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 9.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 153.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 361.9 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 641.1 kB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 147.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 90.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.