Planförslaget var ute på samråd under 2012 (Samråd 1) och gick ut på samråd igen under 2017 (Samråd 2) på grund av förändringar i sakägarkretsen samt ändringar i planområdets avgränsning, förslag för markanvändning och byggrätternas omfattning.

Samråd 2

Samrådstiden var den 2 maj - 15 juni 2017. 

  

Samråd 1

Samrådstiden var den 14 mars - 27 april 2012.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.