Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 med närområde (Sandtorp) inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och service samt stadsmässiga trafiklösningar och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk.

Genom planläggningen kan förutsättningar skapas för att fylla en lucka i stadsbebyggelsen. Planområdet ska bli en attraktiv stadsdel och utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Planarbetet har delats in i etapper, varav den första etappen är genomförd. Folkborgsvägen och spårvägen avgränsar den aktuella etappen från etapp 1 i norr och väster.

Exploatörer som kommunen har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats samt för tekniska anläggningar utan ersättning enligt avtal.

Exploatörer som kommunen inte har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats med ersättning enligt beslut av lantmäterimyndig-heten. (inlösen enligt PBL 15 kap. 2§)

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsplaneringskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 april 2008.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Planförslaget var ute på samråd under 2012 (Samråd 1) och gick ut på samråd igen under 2017 (Samråd 2) på grund av förändringar i sakägarkretsen samt ändringar i planområdets avgränsning, förslag för markanvändning och byggrätternas omfattning.

Samråd 2

Samrådstiden var den 2 maj - 15 juni 2017. 

  

Samråd 1

Samrådstiden var den 14 mars - 27 april 2012.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Utställning 2

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 8 oktober - 5 november 2018.
Planförslaget ställdes ut igen på grund av att flera betydande revideringar har gjorts som berör byggrätter och markanvändning samt planområdets avgränsning.

Utställning 1

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 4 december 2017 - 11 januari 2018.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 11 december 2018, § 292.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarnde samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 10.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 15.8 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1006.3 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 2.1 MB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 913.6 kB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 1.1 MB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd, (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Mer information

Bokskåpet 2
Detaljplanen för Bokskåpet 2 med närområde (en fastighet i Sandtorps södra del) har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 (förskola)
Detaljplanen för Klockaretorpet 1:13 har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)
Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Malin Cuclair, projektledare:
011-15 31 15

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se