Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 med närområde (Sandtorp) inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och service samt stadsmässiga trafiklösningar och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk.

Genom planläggningen kan förutsättningar skapas för att fylla en lucka i stadsbebyggelsen. Planområdet ska bli en attraktiv stadsdel och utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Planarbetet har delats in i etapper, varav den första etappen är genomförd. Folkborgsvägen och spårvägen avgränsar den aktuella etappen från etapp 1 i norr och väster.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Mer information

Bokskåpet 2

Detaljplanen för Bokskåpet 2 med närområde (en fastighet i Sandtorps södra del) har brutits loss och vunnit laga kraft.

Mer information om detaljplanen för Bokskåpet 2 finns i Norrköpingskartan.

Klockaretorpet 1:13 (förskola)

Detaljplanen för Klockaretorpet 1:13 har brutits loss och vunnit laga kraft.

Läs om Klockaretorpet 1:13

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg

11:2 med närområde har brutits loss och vunnit laga kraft.

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd, (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Malin Cuclair, projektledare:
011-15 31 15

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se