Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 med närområde (Sandtorp) inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och service samt stadsmässiga trafiklösningar och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk.

Genom planläggningen kan förutsättningar skapas för att fylla en lucka i stadsbebyggelsen. Planområdet ska bli en attraktiv stadsdel och utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Planarbetet har delats in i etapper, varav den första etappen är genomförd. Folkborgsvägen och spårvägen avgränsar den aktuella etappen från etapp 1 i norr och väster.

Exploatörer som kommunen har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats samt för tekniska anläggningar utan ersättning enligt avtal.

Exploatörer som kommunen inte har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats med ersättning enligt beslut av lantmäterimyndig-heten. (inlösen enligt PBL 15 kap. 2§)

Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 10.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 15.8 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1006.3 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 2.1 MB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 913.6 kB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 1.1 MB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd, (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Mer information

Bokskåpet 2
Detaljplanen för Bokskåpet 2 med närområde (en fastighet i Sandtorps södra del) har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 (förskola)
Detaljplanen för Klockaretorpet 1:13 har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)
Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Malin Cuclair, projektledare:
011-15 31 15

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se