Klingsberg 1:1 (Registratorn 6)

Tillägg till detaljplan för del av Klingsberg 1:1 (nuvarande beteckning Registratorn 6) inom Klingsberg i Norrköping

En karta över Klingsberg där fastigheten Registratorn 6 är markerad.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra ändring av byggbar yta inom fastigheten Registratorn 6 för att möjliggöra ändrad användning. Bygganden inom Registratorn 6 tillhör Borgmästaregården och används idag för äldreboende. Det råder brist på LSS-boende (handikappomsorg) och beslut är taget att byggnaden ska ställas om till LSS. För att skapa ett fungerande boende måste huset byggas till.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 4 oktober 2011, § 185, antagit Tillägg till detaljplan för del av Klingsberg 1:1 (nuvarande beteckning Registratorn 6) inom Klingsberg i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 4 november 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlanbestämmelserPDF (pdf, 571.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 378.9 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det.

Kontakt