Kimstad 8:63, Kimstad

Detaljplan för del av fastigheten Kimstad 8:63 inom Kimstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av industriverksamhet inom fastigheten Kimstad 8:63.

Beslutet vann laga kraft den 23 juni 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 474.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 573.3 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 870.2 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 637.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping