Kedjan 1, Ektorp

Detaljplan för del av fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse genom att förtäta inom befintligt bostadsområde där infrastruktur redan är utbyggd och därigenom få en mer stadsmässig stadsbyggnadsstruktur.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under tredje kvartalet 2019.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

Arkeologisk utredning, etapp 1PDF (pdf, 5 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 2.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.2 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 4.9 MB)

Kontakt

Simon Tell, handläggare:
011-15 67 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se