Kardusen 7, Ljura

Detaljplan för fastigheten Kardusen 7 inom Ljura i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadshus ut med Dagsbergsvägen.

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Emma Wester, handläggare:
011-15 67 64

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se