Kantorn 1, Klingsberg

Detaljplan för fastigheten Kantorn 1 inom Klingsberg i Norrköping

Ett flygfoto över ett område i Klingsberg där Kanton 1 är utmarkerad. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny fastighet för bostadsändamål i den västra delen av fastigheten Kantorn 1 där befintlig byggnad redan är ianspråktagen som bostad.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

20 oktober - 17 november 2014

Samrådsmöte

Samrådsmöte har skett i form av att samtal kunnat bokas med handläggaren.

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 20 november - 4 december 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 9 december 2014, § 247, antagit detaljplan för fastigheten Kantorn 1 inom Klingsberg i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 18 december 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 16 januari 2015.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 690.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 481.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 440.5 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 461.4 kB)

Kontakt