Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde), Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:1 med närområde (Norsholms kanalområde) inom Norsholm i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla Norsholms kanalområde som besöksmål genom att göra det möjligt för företagsetableringar och nya båtplatser.

Stadsplaneringsnämnden valde att inte fatta beslut om att gå vidare med detaljplanen för utställning utan valde att skicka tillbaka detaljplanen till stadsbyggnadskontoret för ytterligare behandling.

Utredningsarbete pågår inför utställning av detaljplanen.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram: Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde)

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se