Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde), Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:1 med närområde (Norsholms kanalområde) inom Norsholm i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla Norsholms kanalområde som besöksmål genom att göra det möjligt för företagsetableringar och nya båtplatser.

Stadsplaneringsnämnden valde att inte fatta beslut om att gå vidare med detaljplanen för utställning utan valde att skicka tillbaka detaljplanen till stadsbyggnadskontoret för ytterligare behandling.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 september 2006.

Samråd

Samrådstiden var den 30 mars – 7 maj 2009.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 520.4 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 914.2 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Utredningsarbete pågår inför utställning av detaljplanen.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram: Kanaljorden 1:1 (Norsholms kanalområde)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.