Kälebo, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun, del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av 27 nya tomter för bostadsbebyggelse (villor) i Arkösund samtidigt som området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt. Dessutom ska planeringen utreda förutsättningarna att tillgodose behovet av båtförvaring genom uppförandet av en båthall (denna del av det ursprungliga planområdet vann laga kraft 2012-01-10). Under detaljplanearbetet studerades vägen Världens ände så att framkomligheten säkerställts i samband med ny exploatering.

Detaljplanen är överklagad och skickas vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Detaljplanen var också överprövad av länsstyrelsen som har kommit med beslut.

  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att upphäva viss del av stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplan.
  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att strandskyddet upphävs inom strandskyddsområdet inom största delen av detaljplanen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Mer information

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutade den 6 december 2011,
§ 264, att anta del 1 av detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012.

Fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 undantogs vid beslutet om antagande av stadsplaneringsnämnden den 6 december 2011, § 264. Planarbetet för dessa fastigheter redovisas i del 2.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se