Kälebo, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun, del 2

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för föreslagen exploatering avseende omkring 30 nya bostadstomter.

Området som ligger i anslutning till vägen Världens ände, söder om centrala Arkösund, består idag till stor del av skogsmark med kuperad terräng. Strandlinjen är till stor del svårtillgänglig, planförslaget innebär att områden längs vattnet avsätts för natur och görs allmänt tillgängliga.

Samråd

Samrådstiden var 22 juni -31 augusti 2010.

Utställning

Utställning har ägde rum 2 - 30 maj 2011.

Utställningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 482.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 340.7 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Mer information

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutade den 6 december 2011, § 264, at t anta del 1 av detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun.Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012.

Fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 undantogs vid beslutet om antagande.

Detaljplan för del 1

Kontakt

Josef Erixon, handläggare:
011-15 19 17

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping