Kälebo, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun, del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av 27 nya tomter för bostadsbebyggelse (villor) i Arkösund samtidigt som området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt. Dessutom ska planeringen utreda förutsättningarna att tillgodose behovet av båtförvaring genom uppförandet av en båthall (denna del av det ursprungliga planområdet vann laga kraft 2012-01-10). Under detaljplanearbetet studerades vägen Världens ände så att framkomligheten säkerställts i samband med ny exploatering.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 september 2008.

Samråd

Samrådstiden var den 22 juni - 31 augusti 2010.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 346.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 384 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)
Naturinventering (bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning)PDF
(pdf, 1.6 MB)

Bearbetning inför utställning
Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 2 - 30 maj 2011.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 482.2 kB)
PDF
(pdf, 482.2 kB)PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
PDF
(pdf, 2.7 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 340.7 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
PDF
(pdf, 340.7 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 september 2018, § 191.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 15.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 356.8 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 7.6 MB)
Utlåtande del 2PDF (pdf, 350.1 kB)

Överklagande/Överprövning

Detaljplanen är överklagad och har skickats vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Detaljplanen var också överprövad av länsstyrelsen som har kommit med beslut.

  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att upphäva viss del av stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplan.
  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att strandskyddet upphävs inom strandskyddsområdet inom största delen av detaljplanen.
  • 24 februari 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa ett överklagande och avslå de övriga överklagandena. Sista dag att överklaga beslutet var den 16 mars 2020.
  • Mark- och miljödomstolens beslut den 24 februari 2020 har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.
Laga kraft

Mer information

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutade den 6 december 2011,
§ 264, att anta del 1 av detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012.

Fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 undantogs vid beslutet om antagande av stadsplaneringsnämnden den 6 december 2011, § 264. Planarbetet för dessa fastigheter redovisas i del 2.

Kontakt

Magnus Gullstrand
planarkitekt
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.