Jursla 1:10 och 1:11, Kvillinge socken

Tillägg till detaljplan för Jursla 1:10 och 1:11 i Kvillinge socken, Östergötlands län

En  karta i gul karaktär över delar av Kvillinge.

Syfte

Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att utöka byggrätten för huvudbyggnad och komplementbyggnad inom befintlig detaljplan.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 30 augusti 2011, § 148, antagit Tillägg till detaljplan för Jursla 1:10 och 1:11 i Kvillinge socken, Östergötlands län.

Beslutet har vunnit laga kraft den 4 oktober 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlanbestämmelserPDF (pdf, 237 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 487.8 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 293.9 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

Gällande detaljplan

planbestämmelserPDF (pdf, 225.2 kB)

En  karta i gul karaktär över delar av Kvillinge.

Gällande plankarta.

Kontakt