Järven 4, Marielund

Detaljplan för fastigheten Järven 4 med närområde inom Marielund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av den befintliga byggnaden för centrum- och serviceverksamhet i kvarteret Järven (gamla Vitamex-fabriken), som ligger i stadsdelen Marielund. Inom kvarteret föreslås också ny bostadsbebyggelse.

Utredningsarbete fortsätter, men tidsplanen för vidare planarbete är oklar i avvaktan av Ostlänkens planering.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadsskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se