Jagaren 21, Lindö

Detaljplan för fastigheten Jagaren 21 med närområde inom Lindö i Norrköping

En visionsbild med flera byggnader och gator.

Syfte

I Lindö, vid korsningen Pampusvägen – Travbanevägen, fanns ett bageri som brunnit ner. På den tomten finns nu planer för att istället bygga bostäder.

Samrådstid

24 maj - 9 juli 2013

Samrådsmöte i form av "öppet hus"

Samrådsmöte i form av "öppet hus" har ägt rum den 4 juni 2013.

Granskning

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 30 september - 28 oktober 2013.

Laga kraft

Detaljplan för fastigheten Jagaren 21 inom Lindö i Norrköping har antagits av stadsplaneringsnämnden den 12 november 2013, § 231, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 20 december 2013.

Stadsplaneringsnämndens beslut den 10 december 2013, § 231, har överklagats i rätt tid till Länsstyrelsen. Den 6 maj 2014 beslutade Länsstyrelsen avslå inkomna överklaganden.

Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid till mark och miljödomstolen i Växjö. Den 18 november 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå de inkomna överklagandena.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 18 november 2014 fast.

Beslutet har vunnit laga kraft den 21 januari 2015.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 787.3 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 463.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 163.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 151.4 kB)

Kontakt