Importen 4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Importen 4 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning industri, handel, vård och kontor.

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se