Importen 4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Importen 4 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning industri, handel, vård och kontor.

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se