Hytten 44, Lindö

Detaljplan för fastigheten Hytten 44 inom Lindö i Norrköping

Ett vitt stenhus längs en asfalterad gata.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsbildning för fastigheten Hytten 44.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

11 september - 8 oktober 2013

 

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 16 - 30 oktober 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen har antagits.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 28 januari 2014, § 17, antagit detaljplan för fastigheten Hytten 44 inom Lindö i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 7 februari 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 3 mars 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 562.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 821 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 507 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 418.8 kB)

Kontakt