Hörnet (Kristinaskolan, Söder tull), Gamla Staden

Detaljplan för del av fastigheten Hörnet 1 (Kristinaskolan) inom Gamla Staden i Norrköping

Bilden visar en sårvagn och flera spårvagnsspår framför en beiget byggnad. 

Syfte

Syftet med tillägget till detaljplanen är att pröva möjligheten för en utbyggnad av Kristinaskolan samt se över utformningen av marken vid skolan.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 14 februari 2012 § 32, antagit detaljplan för del av fastigheten Hörnet 1 (Kristinaskolan) inom Gamla staden i Norrköping

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 mars 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 937.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 909.1 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 469.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 338.2 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt