Höken, Väduren, Näbben, Mesen 13, Kneippen

Detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 med närområde inom Kneippen i Norrköping

En visionsbild på en gata och några hus i orange.

Syfte

Syftet med planuppdraget var att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse inom kvarteret Höken, park inom kvarteret Väduren, bevarande av ett äldre pumphus inom kvarteret Näbben samt uppförande av ny bebyggelse inom fastigheten Mesen 13.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2 juli - 6 augusti 2012.

Laga kraft

Detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 med närområde inom Kneippen i Norrköping har blivit godkänd, inför antagande i kommunfullmäktige, på stadsplaneringsnämndens möte den 6 november 2012.

OBS!
Kvarteret Näbben och fastigheten Mesen 13 har undantagits från godkännandet den 6 november 2012.

Detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 med närområde inom Kneippen i Norrköping har antagits av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 28 januari 2013, § 3, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 8 februari 2013

OBS!
Kvarteret Näbben och fastigheten Mesen 13 har undantagits från antagandet den 28 januari 2013 i kommunfullmäktige.
Pågående detaljplanearbete: del av kvarteret Mesen med närområde

Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2013, § 3 har överklagats i rätt tid till Länsstyrelsen.

Den 12 juni 2013 beslutar Länsstyrelsen att inte pröva en del inkomna överklaganden och övriga överklaganden avslås.

Länsstyrelsens beslut den 12 juni 2013 har överklagats i rätt tid till Mark- och miljödomstolen.

Den 16 juli 2013 beslutar Mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena.
Sista dag för överklagan är den 6 augusti 2013.

Mark- och miljödomstolens beslut den 16 juli 2013 har överklagats i rätt tid till Mark- och miljööverdomstolen.

Den 8 augusti 2013 beslutar Mark- och miljödomstolen att avslå ytterligare överklaganden som inkommit och inte var med på beslutet den 16 juli 2013.
Sista dag för överklagan är den 29 augusti 2013.

Mark- och miljödomstolens beslut den 8 augusti 2013 har överklagats i rätt tid och skickats till Mark- och miljööverdomstolen den 30 augusti 2013.

Mark- och miljööverdomstolen tog beslut, den 22 oktober 2013, att inte meddela prövningstillstånd och därför står mark- och miljödomstolens domar fast från den 16 juli och den 8 augusti 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 22 oktober 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 813.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 419.5 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.5 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 462.3 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 475.2 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 545.5 kB)

Kontakt