Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen)

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen) med närområde inom Pryssgården, Himmelstalund, Enebymo och Haga i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra en ombyggnation av Fiskebyvägen och Kabelvägen för att hantera den ökade trafikmängd som angränsande trafikplats Bråvalla förväntas medföra. En ombyggnation krävs för att öka trafiksäkerheten för såväl resande med motorfordon som cyklister och fotgängare
längs med Fiskebyvägen.

Planläggningen innefattar även en ny parallell gata avsedd för trafik till och
från Pryssgården koloniområde, och en ny anslutning mellan Kabelvägen och
Fiskebyvägen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 september 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarnde samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 16 oktober - 27 november 2015.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 4-27 december 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 september 2018, § 194.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 411.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 563.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 482.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se