Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen)

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 (Fiskebyvägen) med närområde inom Pryssgården, Himmelstalund, Enebymo och Haga i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra en ombyggnation av Fiskebyvägen och Kabelvägen för att hantera den ökade trafikmängd som angränsande trafikplats Bråvalla förväntas medföra. En ombyggnation krävs för att öka trafiksäkerheten för såväl resande med motorfordon som cyklister och fotgängare
längs med Fiskebyvägen.

Planläggningen innefattar även en ny parallell gata avsedd för trafik till och
från Pryssgården koloniområde, och en ny anslutning mellan Kabelvägen och
Fiskebyvägen.

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 411.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 563.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 482.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se