Himmelstadlund 1:1 (bryggor), Himmelstalund

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstalund 1:1 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av bryggor i Motala ström för allmän plats och ökad vattenkontakt.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 maj 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se