Herstadberg 9:1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Herstadberg 9:1 med närområde, järnvägsmark med mera, (Ingelsta golfbana - Slottshagen) inom Kvillinge, Ingelsta och Slottshagen i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av järnväg i sträckan från Ingelsta golfbana - Slottshagen. Den nuvarande detaljplanen behöver omregleras då ett flertal gator och vägar samt en industrispåranslutning strax norr om Marieborgsvägen bedöms påverkas av den nya järnvägen. Dessutom behöver detaljplanen även omreglera kvartersmark på fastigheter som påverkas.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mikael Sonesson, handläggare:
011-15 13 25

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se