Härden 2 och 3, Skarphagen

Tillägg till "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Skarphagen" (gällande fastigheterna Härden 2 och 3) inom Skarphagen i Norrköping

Syfte

Syftet med tillägget till detaljplanen (stadsplanen) är att möjliggöra uppförande av miljöhus.

Tillägget till detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande och kommer inte att ställas ut.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 juni 2012 § 127, antagit Tillägg till "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Skarphagen" (gällande fastigheterna Härden 2 och 3) inom Skarphagen i Norrköping.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 juli 2012.

Om du lider skada av Tillägg till detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 308.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 50.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 62.6 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det särskilda utlåtandet.

Gällande detaljplan

En kantstött, lite äldre karta över området.

PlankartaPDF (pdf, 471.8 kB)

Planbeskrivning

Kontakt