Häradsmarken 1:59, Åby, ändring

Ändring av Detaljplan för del av fastigheten Häradsmarken 1:59 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen är att möjliggöra utökad användning för skola.

Den 15 oktober 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se