Händelö 2:41 (Öna), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Öna) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för industriändamål.

Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt planförslag som beräknas ställas ut för granskning under tredje kvartalet 2019.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

Dagvattenutredning
PDF
(pdf, 2.1 MB)NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.8 MB)

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 1258

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se