Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark med god tillgång till kommunikation samt att skydda den värdefulla ekmiljön inom planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 november 2008.

Samråd

Samrådstiden var den 12 mars - 23 april 2020.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 703.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 6.3 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig under utställning den 18 maj - 15 juni 2020.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 686.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 6.5 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 404.3 kB)
KungörelsePDF (pdf, 297.3 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 8 september 2020, § 179.

Antagandehandllingar:
Handlingarna kommer att uppdateras med lagakraftdatum senast under vecka 43.
PlankartaPDF (pdf, 686.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 6.5 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 394.4 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 379.5 kB)

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 oktober 2020.

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.