Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (norr om Östra Bravikenvägen) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark med god tillgång till kommunikation samt att skydda den värdefulla ekmiljön inom planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 november 2008.

Samråd

Samrådstiden var den 12 mars - 23 april 2020.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig under utställning den 18 maj - 15 juni 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 8 september 2020, § 179.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 oktober 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 789.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 6.7 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 690.3 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 615.1 kB)

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.