Händelö 2:41 (mellan Björnsnäsvägen och Europaväg 4), Kvillinge

Upphävande av del av detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde (mellan Björnsnäsvägen och Europaväg 4) inom Kvillinge

Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan och ta bort den markreservatsbestämmelse, z6, som medger korsning i plan med utdragsspår för allmän körtrafik samt gång- och cykeltrafik. Av säkerhetsskäl vill inte sökande, Trafikverket, ha korsande vägtrafik i plan över planerad godsbangård. Upphävandet skapar förutsättningar för att istället anlägga en enskild väg runt godsbangårdens utdragsspår. Den enskilda vägen hanteras i Trafikverkets pågående järnvägsplan.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Mikael Sonesson, handläggare:
011-15 13 25

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se