Händelö 2:41, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41, järnvägsmark, inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av järnväg. I den nuvarande detaljplanen finns planlagd lokalgata samt naturmark som behöver omregleras så att bestämmelserna inte strider mot Trafikverkets järnvägsplan.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se