Händelö 2:41 (Fliset 1 med närområde), Kvillinge, ändring

Ändring av Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun (Fliset 1 med närområde).

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en annan placering av dagvattendiket inom området för att tillgodose en sammanhållen utbyggnad av industriverksamheter inom detaljplanen.

Den 18 juli - 29 augusti 2019 är detaljplanen på samråd. Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande. Detta innebär att planförslaget ska godkännas av samtliga i samrådskretsen. Alltså de som berörs av planförslaget. Även länsstyrelsen ska komma in med ett godkännande. Uteblivet svar räknas inte som ett godkännande.

Om samtliga godkänner förslaget finns inga fler möjligheter till att lämna synpunkter. Det beror på att planförslaget inte går ut på granskning utan tas direkt upp för beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Vid detta samråd kommer inte samrådsmöte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Godkännande och synpunkter ska lämnas in senast den 29 augusti 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 319.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Om samtliga inom samrådskretsen samt länsstyrelsen godkänner planförslaget går ärendet vidare direkt till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden och det blir därmed inget granskningsskede.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 8.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 821.8 kB)

Utredning

DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se