Händelö 2:41 (Fliset 1 med närområde), Kvillinge, ändring

Ändring av Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun (Fliset 1 med närområde).

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en annan placering av dagvattendiket inom området för att tillgodose en sammanhållen utbyggnad av industriverksamheter inom detaljplanen.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 29 april 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 18 juli - 29 augusti 2019.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Om samtliga inom samrådskretsen samt länsstyrelsen godkänner planförslaget går ärendet vidare direkt till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden och det blir därmed inget granskningsskede.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför antagande

Planförslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden.

Om berörda parter är överens kan planförslaget godkännas utan granskning och ärendet går därmed vidare till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta ändringen av detaljplanen den 10 september 2019, § 185.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under samrådstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 15 oktober 2019.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 546.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 594.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredning

DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.