Händelö 2:2 (väster om Bravikenvägen), Händelö

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:2 med närområde (väster om Bravikenvägen) inom Händelö i Norrköpings kommun

4 bilder på en grön åker med träd och en asfalterad väg vid sidan.

Syfte

Syftet med planförslaget är att klargöra förutsättningarna för etablering av industriella och logistiska verksamheter inom benämnt område. Planen ska även möjliggöra fortsatt utveckling av kommunikationsstråk för kollektivtrafik och trafik med övriga fordon. Dessutom ska eventuellt nödvändiga skyddsåtgärder införas och värdefulla naturområden säkras.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 14 februari 2012 § 35, antagit detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:2 med närområde (väster om Bravikenvägen) inom Händelö i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 mars 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 4.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 789.6 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Underlag

RiskbedömningPDF (pdf, 429.8 kB)

Kontakt