Händelö 2:1 (Pampushamnen), Händelö

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:1 med närområde (Pampushamnen) inom Händelö i Norrköping


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnutbyggnad av Norrköpings hamn med tillhörande kaj i vattnet inom planområdet, den så kallade Pampushamnen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 september 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 31 mars - 12 maj 2017.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 3 maj 2017

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning den 2 - 23 oktober 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 16 januari 2018, § 15.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 490.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 416 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 301.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.4 MB)
Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 8.9 MB)
Naturvärdesinventering i vattnetPDF (pdf, 1001.2 kB)
Naturvärdesinventering på landPDF (pdf, 6.2 MB)
FågelinventeringPDF (pdf, 1.1 MB)
Risk-PMPDF (pdf, 397.3 kB)
Översiktlig miljöteknisk marknadsundersökningPDF (pdf, 5.5 MB)
PDF
(pdf, 5.5 MB)SedimentundersökningPDF (pdf, 15.7 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se