Händelö 2:1 (Pampushamnen), Händelö

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:1 med närområde (Pampushamnen) inom Händelö i Norrköping


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnutbyggnad av Norrköpings hamn med tillhörande kaj i vattnet inom planområdet, den så kallade Pampushamnen.

Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 490.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 416 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 301.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.4 MB)
Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 8.9 MB)
Naturvärdesinventering i vattnetPDF (pdf, 1001.2 kB)
Naturvärdesinventering på landPDF (pdf, 6.2 MB)
FågelinventeringPDF (pdf, 1.1 MB)
Risk-PMPDF (pdf, 397.3 kB)
Översiktlig miljöteknisk marknadsundersökningPDF (pdf, 5.5 MB)
PDF
(pdf, 5.5 MB)SedimentundersökningPDF (pdf, 15.7 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se