Haken, Nordantill

Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping

Syftet med att upphäva tomtindelningarna är att möjliggöra en fastighetsindelning som skapar bättre förvaltningsenheter och även möjliggör 3D-fastighetsbildning.

Beslutet vann laga kraft den 17 juni 2019.

Gällande handlingar:
PlanbeskrivningPDF (pdf, 725.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 74.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan, i detta fall förslag på upphävande av tomtindelning, vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se