Haken, Nordantill

Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping

Syftet med att upphäva tomtindelningarna är att möjliggöra en fastighetsindelning som skapar bättre förvaltningsenheter och även möjliggör 3D-fastighetsbildning.

Planbesked

Den 20 mars 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 12 mars - 2 april 2019 var förslaget ute på samråd.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, i detta fall förslag på upphävande av tomtindelning. Då förslaget behandlas med förenklat förfarande hörs endast länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och fastighetsägare inom planområdet. Om samtliga av dessa godtar förslaget, utan några invändande synpunkter, går ärendet vidare direkt till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden. Det blir därmed inget granskningsskede.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför antagande

Förslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden.

Om berörda parter är överens kan förslaget godkännas utan granskning och ärendet går därmed vidare till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta upphävandet om tomtindelningar den 14 maj 2019, § 102.

Förslaget om upphävande av tomtindelning antas av samhällsplaneringnämnden.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av förslaget möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under samrådstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om förslaget överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 17 juni 2019.

Gällande handlingar:
PlanbeskrivningPDF (pdf, 725.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 74.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan, i detta fall förslag på upphävande av tomtindelning, vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.