Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet, anpassad efter omgivande bebyggelse och parkmiljö.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om godkännande av detaljplanen den 11 juni 2019. Därefter kommer kommunfullmäktige (KF) ta beslut om antagande av detaljplanen, vilket beräknas ske den 30 september 2019.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 388.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 440.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 500.8 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.1 MB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Utredningar:

DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 7.3 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se