Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet, anpassad efter omgivande bebyggelse och parkmiljö.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 oktober 2014.

Samråd

Samrådstiden var den 26 januari - 9 mars 2018.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 17 december 2018 - 21 januari 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 11 juni 2019, § 144. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019, § 132.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 21 januari 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 11 februari 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 412.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 17.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 764.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 740.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 762.7 kB)

Utredningar:

DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 7.3 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.