Gropen 9, Berget

Detaljplan för fastigheten Gropen 9 inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder på den obebyggda ytan väster om Värmekyrkan och söder om Motala ström inom Industrilandskapet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 oktober 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se