Gropen 9, Berget

Detaljplan för fastigheten Gropen 9 inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder på den obebyggda ytan väster om Värmekyrkan och söder om Motala ström inom Industrilandskapet.

Planbesked

Den 12 oktober 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 oktober 2016.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.