Gröndalen, Östra Eneby

Tillägg till detaljplan för Gröndalen inom Östra Eneby i Norrköping

En asfalterad väg slingrar sig genom en grön skog. 

Syfte

Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggande med större area än vad nuvarande bestämmelser medger och därmed underlätta för permanentboende.

Antagande

Tillägg till detaljplan för Gröndalen inom Östra Eneby är antagen den 11 maj 2010, § 102 av stadsplaneringsnämnden.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 11 maj 2010, § 102, antagit Tillägg till detaljplan för Gröndalen inom Östra Husby i Norrköping.

Stadsplaneringsnämndens beslut har överklagats till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog överklagandet i sitt beslut den 1 november 2010, men har i rätt tid överklagats vidare till regeringen.

Tillägget till detaljplanen överklagades till regeringen som genom beslut den 8 september 2011 inte tar upp överklagandet till prövning. Länsstyrelsens beslut står därmed fast.

Beslutet har vunnit laga kraft den 8 september 2011.

Om du lider skada av Tillägget till detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

OBS! Plankartan kommer att läggas ut under vecka 39.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 386.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 775.6 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 311 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 900.7 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

Kontakt