Graversfors, Norra Kungssten

Detaljplan för Graversfors, delen Norra Kungssten, inom Kvillinge (VA-område 5 och 10 norra) i Norrköpings kommun

Planens syfte är att ge möjlighet att bygga hus för åretruntboende genom större byggrätter och vatten- och avloppsutbyggnad.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret(nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 april 2007.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 25 januari - 7 mars 2008.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var utställd under tiden 31 oktober - 21 november 2008.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplan för Graversfors, delen norra Kungssten, inom Kvillinge i Norrköpings kommun (VA-område 5 och 10 norra) antogs av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) den 27 januari 2009, § 16.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning
  • Den 24 februari 2009 beslutade länsstyrelsen överpröva kommunens beslut den 27 januari 2009, § 16, att anta detaljplan för Graversfors delen Norra Kungssten inom Kvillinge.
  • Den 20 november 2009 fick kommunen en hemställan från länsstyrelsen om att länsstyrelsen funnit skäl att eventuellt upphäva detaljplanen till viss del. En upphävning av detaljplanen till viss del får endast ske om kommun medger detta. Länsstyrelsen väntar sedan dess på besked om detta från kommunen.
  • I hemställan efterfrågar länsstyrelsen också en helhetssyn på planeringssituationen i Graversfors och då särskilt med avseende på bullerfrågan. Även en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.
  • Ärendet ligger hos länsstyrelsen där det enligt deras prognos planeras att tas ett beslut under 2017.
  • Den 30 juni 2017 beslutade länsstyrelsen att godkänna detaljplanen i sin helhet. Eftersom länsstyrelsens beslut inte kan överklagas vinner detaljplanen laga kraft samma dag som beslutat tas.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 30 juni 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 6.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 855.2 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 632.4 kB)

Samrådsredogörelse och Utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av dessa handlingar.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Vad har hänt?

Utredningsarbetet vars bakgrund är att länsstyrelsen efterfrågat kommunens helhetssyn på planeringssituationen i Graversfors och då särskilt med fokus på bullerfrågan är nu klart.

En viktig del i bakgrunden till utredningen var att Trafikverket framfört att stambanan framöver kommer att trafikeras med betydligt fler bullrande godståg nattetid. Länsstyrelsen undrar även hur kommunen ställer sig till att de eventuellt upphäver hela eller en del av detaljplanen för Norra Kungssten.

Stadsbyggnadskontoret fick därför i uppdrag att ta fram en utredning. Syftet med utredningen är att klarlägga hur det fortsatta arbetet med VA-utbyggnad och nya detaljplaner i Graversfors kan ske. Utredningen innefattar följande frågeområden: vatten och avlopp, planarbete, bygglov, buller och kostnader. Stadsjuristen är involverad i arbetet. Ett viktigt underlag till utredningen är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för hela Graversforsområdet. Som nämnts ovan är utredningsarbetet nu klart.

Den 14 juni 2016 (§ 121) beslutade stadsplaneringsnämnden att medge att länsstyrelsen till viss del upphäver detaljplanen för Graversfors, delen Norra Kungssten (området närmast järnvägen). Beslutet innebär även att inga ytterligare bullerskyddsåtgärder vidtas utöver de som anges i detaljplanen som antogs 2009. Ingen inlösen av fastigheter sker samt att nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger Nodra AB i uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till hela Norra Kungssten, det vill säga oberoende av om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanen som antogs 2009.

Ärendet har sedan legat hos länsstyrelsen för beslut om de ska upphäva hela detaljplanen för Norra Kungssten eller endast en del av detaljplanen närmast järnvägen. Det är först efter att länsstyrelsen fattat sitt beslut som kommunen vet om och isåfall hur vi kan arbeta vidare med Graversfors, till exempel om en fortsatt utbyggnad av VA-nätet.

Den 30 juni 2017 beslutade emellertid länsstyrelsen att godkänna detaljplanen i sin helhet. Länsstyrelsens beslut kan inte överklagas och därmed vinner detaljplanen laga kraft samma dag som beslutet tas.

Kontaktperson och ansvarig handläggare för utredningsarbetet är Magnus Gullstrand, telefon 011-15 19 66.

Kontaktperson på Norrköping Vatten och Avfall AB är Peter Jonander, telefon 011-15 36 88.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se