Graversfors, Norra Kungssten

Detaljplan för Graversfors, delen Norra Kungssten, inom Kvillinge (VA-område 5 och 10 norra) i Norrköpings kommun

Planens syfte är att ge möjlighet att bygga hus för åretruntboende genom större byggrätter och vatten- och avloppsutbyggnad.

Beslutet vann laga kraft den 30 juni 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 6.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 855.2 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 632.4 kB)

Samrådsredogörelse och Utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av dessa handlingar.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Vad har hänt?

Utredningsarbetet vars bakgrund är att länsstyrelsen efterfrågat kommunens helhetssyn på planeringssituationen i Graversfors och då särskilt med fokus på bullerfrågan är nu klart.

En viktig del i bakgrunden till utredningen var att Trafikverket framfört att stambanan framöver kommer att trafikeras med betydligt fler bullrande godståg nattetid. Länsstyrelsen undrar även hur kommunen ställer sig till att de eventuellt upphäver hela eller en del av detaljplanen för Norra Kungssten.

Stadsbyggnadskontoret fick därför i uppdrag att ta fram en utredning. Syftet med utredningen är att klarlägga hur det fortsatta arbetet med VA-utbyggnad och nya detaljplaner i Graversfors kan ske. Utredningen innefattar följande frågeområden: vatten och avlopp, planarbete, bygglov, buller och kostnader. Stadsjuristen är involverad i arbetet. Ett viktigt underlag till utredningen är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för hela Graversforsområdet. Som nämnts ovan är utredningsarbetet nu klart.

Den 14 juni 2016 (§ 121) beslutade stadsplaneringsnämnden att medge att länsstyrelsen till viss del upphäver detaljplanen för Graversfors, delen Norra Kungssten (området närmast järnvägen). Beslutet innebär även att inga ytterligare bullerskyddsåtgärder vidtas utöver de som anges i detaljplanen som antogs 2009. Ingen inlösen av fastigheter sker samt att nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger Nodra AB i uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till hela Norra Kungssten, det vill säga oberoende av om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanen som antogs 2009.

Ärendet har sedan legat hos länsstyrelsen för beslut om de ska upphäva hela detaljplanen för Norra Kungssten eller endast en del av detaljplanen närmast järnvägen. Det är först efter att länsstyrelsen fattat sitt beslut som kommunen vet om och isåfall hur vi kan arbeta vidare med Graversfors, till exempel om en fortsatt utbyggnad av VA-nätet.

Den 30 juni 2017 beslutade emellertid länsstyrelsen att godkänna detaljplanen i sin helhet. Länsstyrelsens beslut kan inte överklagas och därmed vinner detaljplanen laga kraft samma dag som beslutet tas.

Kontaktperson och ansvarig handläggare för utredningsarbetet är Magnus Gullstrand, telefon 011-15 19 66.

Kontaktperson på Norrköping Vatten och Avfall AB är Peter Jonander, telefon 011-15 36 88.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se