Gåsåker 2:2, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en samlingslokal för publika ändamål och föreningsverksamhet inom fastigheten Gåsåker 2:2. Lokalen ska anpassas till den känsliga kulturmiljö som den placeras i.

Större karta

3D-modell - Nybyggnadens placering sydost om huvudbyggnaden

3D-modell - Nybyggnadens placering nordväst om huvudbyggnaden

14 februari - 28 mars 2019 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte kommer inte att hållas. Kontakta ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 28 mars 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandllingar:
PlankartaPDF (pdf, 200.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 504 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

Anna Karlin, handläggare:
011-15 53 98

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se