Gåsåker 2:2, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för samlingslokal, föreningsverksamhet och bostad.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 21 april 2015.

Samråd

Samrådstiden var den 14 februari - 28 mars 2019.

3D-modell - Nybyggnadens placering sydost om huvudbyggnaden.
3D-modell - Nybyggnadens placering nordväst om huvudbyggnaden.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 200.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 504 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under perioden 8 - 29 oktober 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 283.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 489.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 704.3 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 11 juni 2020.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 250.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 326.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 479.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 674.1 kB)

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 4 mars 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 25 mars 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
Laga kraft

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.