Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra att kringbygga kvarteret Gamla Rådstugan med ny bebyggelse. Bebyggelsen kan innehålla blandade funktioner för ett levande stadsliv, centrumverksamhet med lokaler i markplan, kontor samt bostäder.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 april 2010.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

2 oktober - 13 november 2017 var detaljplanen på samråd.

Samrådsmöte var den 11 oktober 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 181.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 918 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 145.3 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 125 kB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 4.6 MB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 2 juli - 31 augusti 2018.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 170 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 320.2 kB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 10.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 205.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 248.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 46.7 kB)

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 10 september 2019, § 186.

Antagandehandlingar:
Handlingarna kommer att uppdateras med lagakraftdatum senast under vecka 43.
PlankartaPDF (pdf, 711.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 325.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 380.6 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 349 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 15 oktober 2019.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.