Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra att kringbygga kvarteret Gamla Rådstugan med ny bebyggelse. Bebyggelsen kan innehålla blandade funktioner för ett levande tadsliv, centrumverksamhet med lokaler i markplan, kontor samt bostäder.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden. 

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se