Galeasen 1, Lindö

Detaljplan för fastigheten Galeasen 1 inom Lindö i Norrköping

Ett rött hus gömmer sig bakom några träd. Det är snö överallt.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra fastighetsbildning för fastigheten Galeasen 1 inom Lindö i Norrköping. Ändringen medför ingen ändrad användning från gällande detaljplan.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

15 januari - 12 februari 2014

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 26 februari - 12 mars 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget har antagits.

Laga kraft

Detaljplan för fastigheten Galeasen 1 inom Lindö i Norrköping har antagits av stadsplaneringsnämnden den 24 april 2014, § 85, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 8 maj 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2 juni 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 579.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 867.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 660.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 534.4 kB)

Kontakt