Gäddan 1, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Gäddan 1 inom Kneippen i Norrköping

En visionsbild över hus fastigheten gäddan kan se ut.

Syfte

Syftet med planeringen är att pröva en nybyggnad inom fastigheten Gäddan 1.

Samrådstid

19 juni - 9 augusti 2012

Samrådsmöte

Samrådsmöte har ägt rum den 27 juni 2012.

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 17 juni - 9 juli 2013.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 10 september 2013, § 156, antagit detaljplan för fastigheten Gäddan 1 inom Kneippen i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 19 september 2013.

Detaljplanen överklagades i rätt tid till länsstyrelsen, som genom beslut den 3 december 2013 avslog överklagan.

Länsstyrelsens beslut överklagades i rätt tid till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Den 21 februari 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå inkommet överklagande.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 mars 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 826.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 625.4 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 519.5 kB)

GestaltningskonceptPDF (pdf, 957.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 372.6 kB)

Kontakt