Frukten 9, Pryssgården

Detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping

En karta över en del av Pryssgården där fastigheten Frukten 9 är rödmarkerat.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta en avstyckning av fastigheten Frukten 9 till ytterligare en bostadsfastighet med komplementbyggnader.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

28 maj - 21 juli 2014

Samrådsmöte

Samrådsmöte har skett i form av att samtal har kunnat bokas med handläggaren.

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 22 september - 6 oktober 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 11 november 2014, § 221, antagit detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 27 november 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 19 december 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 727 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 778.3 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 483.9 kB)

GranskningsutlatandePDF (pdf, 304.6 kB)

Kontakt