Folkdansen 6 och Pardansen 1 och 2, Navestad

Detaljplan för fastigheterna Folkdansen 6 och Pardansen 1 och 2 med närområde inom Navestad

En karta över området runt Hageby, Vrinnevi och Navestad, med en röd prick där fastigheterna kommer placeras.

Syfte

Syftet med planen är huvudsakligen att utöka markanvändningen småindustri. Infarten mot Karlsborg berörs också.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 15 juni 2010 § 125, antagit detaljplan för fastigheterna Folkdansen 6 och Pardansen 1 och 2 med närområde inom Navestad.

Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 771.8 kB)

För tillgång till övriga handlingar kontakta Verksamhetsservice:
Telefon 011-15 13 36
Skicka e-post

Upplysningar

Lämnas av Fysisk planering
Telefon: 011-15 13 28
Skicka e-post