Fiskeby 4:3, Fiskeby

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 4:3 med närområde inom Fiskeby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med ny bostadsbebyggelse och andra kompletterande funktioner då befintliga fotbollsplaner har flyttats till nytt läge väster om Finspångsvägen. Kompletterande funktioner är exempelvis förskola och LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 816.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 497.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 510.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se