Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1, Fiskeby och Pryssgården

Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1 med närområde inom Fiskeby och Pryssgården.

Syftet med detaljplanen är att ändra och anpassa till ny trafikplats på Europaväg 4.

Den 17 maj 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se