Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1, Fiskeby och Pryssgården

Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1 med närområde inom Fiskeby och Pryssgården.

Syftet med detaljplanen är att ändra och anpassa till ny trafikplats på Europaväg 4.

Planbesked

Den 17 maj 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.