Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna), del 2

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) med närområde inom Fiskeby i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för huvudsakligen bostadsändamål och på så vis möjliggöra förtätning av området. Syftet är vidare att planlägga vägarna i Tråbrunnaområdet som allmänna gator i samband med kommunalt övertagande av befintlig vägförening.

Beslutet vann laga kraft den 7 juni 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 757.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 610.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 783.8 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 810.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag, den 12 maj 2009, § 91, att ta fram en ändring av detaljplan för del av Fiskeby 1:1 m.fl. norra Bråvallaområdet. Syftet med planen var att pröva markens lämplighet för idrottsändamål.

Planarbetet inleddes med ett program, Program för detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby, vilket var föremål för samråd under hösten 2011 och godkändes av stadsplaneringsnämnden 2011-12-06, § 255.

Detaljplanen var föremål för samråd under december 2012 och januari 2013 och innehöll utöver idrottsverksamhet, industri och körövningsområde, även bostäder samt park- och naturområde. Del 1 av planområdet, Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping, gick vidare till utställning och antogs av stadsplaneringsnämnden den 19 juni 2013, § 121. Detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2013 möjliggjorde befintlig idrottsverksamhet väster om nu aktuellt planområde.

Östra delen av ny detaljplan, gator i Tråbrunnaområdet, omfattas inte av programmet och västra delen av aktuellt planförslag avviker från upprättat program. Mark som i programmet föreslagits för idrottsverksamhet i den västra delen av planområdet föreslås i ny detaljplan istället planläggas för bostäder. Behovet av idrottsverksamhet har säkerställts enligt beskrivningen ovan och bostäder bedöms lämpligare än den planlagda industriverksamheten längs Drakengatan, se plankarta. I delar av planområdet är vatten, avlopp och väg redan anlagt i området.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se