Fiskeby 1:43 del av och 1:1 (bollplaner)

Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping.

Ett flygfoto över delar av Fiskeby där området för detaljplanen finns utmarkerad. 

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för idrottsverksamhet och övningsområde för trafik.

Samrådstid

Samråd har ägt rum 27 november 2012 - 14 januari 2013

Samrådsmöte

Samrådsmöte har ägt rum den 12 december 2012.

Utställning

Del 1 av detaljplanen har varit utställd under tiden 15 april - 15 maj 2013.

Länk till del 2 av detaljplanen

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 19 juni 2013, § 121, antagit del 1 av detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 27 juni 2013.

Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som genom beslut den 8 oktober 2013 avslår överklagan.

Beslutet har vunnit laga kraft den 12 november 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelse och utlåtande.

Utställningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 904 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 914.9 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Samrådshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 4.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 186.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 197.2 kB)

Kontakt